2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN 2351-0358 
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาเฉพาะกรณีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักหรือสมาชิกที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล จำนวน 10 ครอบครัว เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์การปรับตัวของครอบครัวตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการคืนสภาพครอบครัวร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์ 2 ครั้ง นาน 45-60 นาที ผลการวิจัยพบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมีพฤติกรรมการปรับตัว 5 แบบ คือ 1) ครอบครัวทำใจ ต่อการจะจากไป 2) ครอบครัวหวังให้อยู่ได้นานที่สุด 3) ครอบครัวทุกข์ใจ เตรียมใจต่อการสูญเสีย 4) ครอบครัวสับสน หลายอารมณ์ ต่อการสูญเสีย และ 5) ครอบครัวปฏิเสธ ไม่ยอมสูญเสีย บทบาททีมสุขภาพควรมีการพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสำหรับพฤติกรรมการปรับตัวแต่ละแบบ 
     คำสำคัญ การปรับตัวของครอบครัว มะเร็งระยะสุดท้าย 
ผู้เขียน
565060130-4 น.ส. แพงพรรณ เท่าสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0