2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าใบพลาสติกของโรงงาน XYZ จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1023-1032 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตผ้าใบพลาสติก เพื่อลดของเสียประเภทมีรอยตำหนิซึ่งเกิดจำนวนของเสียมากที่สุดในกระบวนการผลิตผ้าใบพลาสติก โดยทำการศึกษากระบวนการผลิตผ้าใบพลาสติก และทำการนำเอาผังพาเรโตมาแสดงประเภทลักษณะที่เกิดจำนวนของเสียที่มาก ที่สุด จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยเครื่องมือแผนภาพ ทำไม ทำไม และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิต้นไม้ จากนั้นทำการนำเอาเทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) มาช่วยในการควบคุมการผลิต พบว่าของเสียในการเกิดรอยตำหนิของผ้าใบพลาสติกมีค่าลดลงจาก 49% เหลือ 36% และคิดการสูญเสียลดลงเป็น 13% ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตได้ถึง 192,780 บาท 
ผู้เขียน
585740024-1 น.ส. ปิยวรรณ จรัสมาศ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0