2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Social Capital for Healthy Public Policy Formulation by the Community in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Common Ground Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน Marck
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Bonding Social Capital, Bridging Social Capital, Linking Social Capital, Community, Policy Formulation, Healthy Public Policy 
ผู้เขียน
547080024-6 นาย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0