2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Capital in Community Health System Management in the Rural Northeastern, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Information and Social Science 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Academy Institute 
     สถานที่จัดประชุม Highness Hotel Kurume  
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กันยายน 2560 
     ถึง 15 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 132-144 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547080024-6 นาย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0