2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงสุขาภิบาลในครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (Food Sanitation Improvement in Household of Village Health Volunteer in Nonkhwang District Bandan Aumpur, Burirum Province) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อศึกษาการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของ อสม. ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ อสม. จำนวน 64 คน ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ อสม. และนำไปปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน อสม. และติดตามผลการปรับปรุง เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI2, อ11) ตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มือ อสม. และน้ำดื่ม จำนวน 2,048 ตัวอย่าง และแบบสำรวจสภาพครัว ดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการวิจัย และทำการศึกษาระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ผลการวิจัยพบว่า การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลงมากที่สุดใน จาน/ถ้วย ช้อน/ส้อม และแก้วน้ำ ร้อยละ 25.0 อสม. มีระดับความรู้ ก่อนดำเนินการ ที่ระดับความรู้น้อย ร้อยละ 45.3 และหลังดำเนินการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.8 ด้านการปฏิบัติ ก่อนดำเนินการมีการปฏิบัติถูกต้อง ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.4 หลังดำเนินการมีการปฏิบัติถูกต้องในระดับสูง ร้อยละ 82.8 ก่อนและหลังดำเนินการ มีการจัดสภาพครัวถูกต้อง ทดสอบทางสถิติด้วย paired t-test ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การปฏิบัติ ของอสม. และการจัดสภาพครัวถูกต้อง หลังดำเนินการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)  
     คำสำคัญ การปฏิบัติ สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ผู้เขียน
585110115-8 น.ส. นิรมล ศิริมนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0