2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The holiday effect in the Stock Exchange of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR 2017 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 6th - 7th July 2017,  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Ark hotel 1-19-18 Shimanouchi Chuo-Ku Osaka 542-0082 Japan, Chuo, Osaka, Japan 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s17-185 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper aimed to examine the existence of holiday effect in the Stock Exchange of Thailand (SET). The holiday effect is phenomenon which could be found high return around the holiday. It's provided the new insight the weak-form efficiency in the market. Although we have many studies about the holiday effect, only few papers study in SET. Moreover, the GARCH model is rarely used in those studies. The SET index were collected by five day daily data from the 1st January 1992 until 31st December 2016. The size of the data was 6,521 days. As well as the holiday data were collected from 1992 to 2016. The holidays announced by Bank of Thailand during the period were 398 days along 25 years. This paper tested the holiday effect by using GARCH(1,1) model and EGARCH(1,1) model which considered become appropriate for time series data. The result showed statistically significant positive higher return rate in both pre-holiday and post-holiday. Indeed, we found the abnormal positive return in pre-holiday much more than post-holiday at the significant level of 1%. Finally, we test the fit to data of two model by using AIC and SIC, the result appeared that EGARCH(1,1) is more appropriate than GARCH(1,1). 
ผู้เขียน
585740206-5 นาย ศาสตรา มาพร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
515210054-8 นาย พงษ์สุทธิ พื้นแสน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0