2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1003-1012 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการจัดก็บสินค้าคงคลัง พบว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดเก็บอยู่ 8 กิจกรรม ได้แก่ สั่งซื้อปุ๋ยเคมี ประสานไปยังคนขับรถ รอรับปุ๋ยเคมี ตรวจสอบปุ๋ยเคมี จัดเก็บปุ๋ยเคมี รับคำสั่งซื้อ จำหน่ายปุ๋ยเคมี และบันทึกปุ๋ยเคมี แล้วทำการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น นำมาแสดงเป็นระบบ IDEF เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการจัดเก็บที่ละเอียดขึ้น จากนั้นทำการศึกษาโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง พบว่าต้นน้ำคือโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี กลางน้ำคือ หจก. ฮ. ไทย 2014 จ. มหาสารคาม และปลายน้ำคือผู้บริโภค ทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแล้วนำมาแสดงเป็นระบบ IDEF พบว่ากิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าอยู่ที่กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจากมีปุ๋ยเคมีถูกเก็บอยู่ในคลังสินค้ามากเกินไปทำให้ระบายปุ๋ยเคมีออกไม่ทัน ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งตรงกับหลักการของความสูญเปล่า 7 ประการ ในเรื่องความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากสินค้าคงคลัง  
ผู้เขียน
585740023-3 นาย ปิติพงศ์ ศรีเกษม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0