2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Making Livelihoods Work: Employability Skills of Informal Household Garment Workers in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Economic Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications Pvt. Ltd.  
     ISBN/ISSN 0972-9380 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 139-150 
     บทคัดย่อ This article investigates how the employability skills of household garment workers are required a means of living. It is argued that employability is well-established the livelihoods work in the Lao PDR. The method is taken to outline—a qualitative with in-depth interview with 15 key informants. The study is based on data from four distinct group—kinships, combines, neighbouring and industrial outworkers. We used contextual content analysis were done using the ATLAS.ti program. As result shows that there are three patterns that reveals of the employability involved in making livelihood work. The first group, it was considered the kinships with combined household workers are strongly relationship tied into making livelihood work. The second group, it was involved in the neighbouring workers are entailed to high-status of employability activities to enhance the livelihoods. The third group, while continuing changes independently from industrial workers are primarily reliant of employability. In conclusion, although household employability patterned contributed the making livelihoods work are discussed. 
     คำสำคัญ Making Livelihoods Work, Employability Skills, Informal Household, Garment Workers, the Lao PDR 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0