2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ATRANS (SYMPOSIUM) ANNUAL CONFERENCE  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
     สถานที่จัดประชุม RADISSION BLU PLAZA HOTEL 
     จังหวัด/รัฐ BANGKOK THAILAND 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2560 
     ถึง 18 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 206-212 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585110141-7 นาย ทรงเกียรติ ด้วงสะดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล THE BEST PAPER & PRESENTATION AWARD 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 18 สิงหาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0