2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ข้อพึงระวังในการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
Date of Acceptance 20 September 2017 
Journal
     Title of Journal วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) 
     Standard TCI 
     Institute of Journal วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     Volume 11 
     Issue
     Month มกราคม – มีนาคม 2561
     Year of Publication 2017 
     Page  
     Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อพึงระวังในการนำลายมือชื่อดิจิทัลมาใช้กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติทางกฎหมาย เทคโนโลยี และนโยบาย โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ สวีเดน จีน มาเลเชีย ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย ออสเตรีย นิวซีแลนด์ อินเดีย โรมาเนีย ศรีลังกา เคนย่า และ สาธารณรัฐเช็ก พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล จำนวน 24 ราย ผลการศึกษาพบว่า การใช้ลายมือชื่อดิจิทัลกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาควรมีข้อพึงระวัง 1) ในมิติของกฎหมายคือควรจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรองรับการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล โดยมีข้อควรระวังคือประกาศดังกล่าวต้องไม่ให้ขัดกับประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 2) ในมิติของเทคโนโลยี ไม่ควรออกใบรับรองอิเลกทรอนิกส์เอง แต่ควรเลือกใช้ใบรับรองฯ ในนามของหน่วยงานแทนการออกในนามรายบุคคล และออกโดยบริษัทที่ให้บริการที่ทั่วโลกยอมรับ จะทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลทำได้ง่าย และต้องระวังในเรื่องการหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้การประทับรับรองเวลาของเอกสาร (Time Stamp) มาช่วยในการรับรองการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่หมดอายุ และไม่ควรใช้ระบบเครือข่ายที่เป็น Domain Validation เพราะอาจมีปัญหาเว็บไซต์ปลอม (Phishing) ที่จะเลียนแบบที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) จึงควรทำงานบนระบบเครือข่ายที่เป็น Extended Validation SSL เท่านั้น ที่สำคัญไม่ควรใช้ไฟล์ Word หรือ Excel แต่แนะนำให้ใช้ไฟล์ PDF/A ซึ่งรองรับเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลที่ต้องมีผลในระยะยาว และต้องไม่ใช้โค้ดภาษา JavaScript ในไฟล์ PDF/A เพราะจะสามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ PDF/A ได้ถึงแม้จะลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้วก็ตาม และ 3) ในมิติของนโยบาย ต้องพึงระวังในเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ของบุคลากรในการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลที่ทุกคนต้องยอมรับว่าไฟล์ PDF/A ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้วคือต้นฉบับ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ ส่วนเอกสารที่พิมพ์จากไฟล์ PDF/A จะเป็นเอกสารฉบับสำเนาทั้งหมด จึงควรมีนโยบายในการเริ่มดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานภายนอก 
     Keyword ลายมือชื่อดิจิทัล เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ เอกสารสำคัญทางการศึกษา พีดีเอ็ฟเอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Author
575280152-2 Mr. SUPAP CHAIYA [Main Author]
College of Local Administration Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0