2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidative property of tetrahydrocurcumin in high fat and high fructose diet induced lipid peroxidation in mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม US-THAI pharmacy consortium 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen Univerisity 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen. 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2559 
     ถึง 3 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่) supplement 
     หน้าที่พิมพ์ 58 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0