2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสุขศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ความฉลาดทางสุขภาพมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ป่วยเบาหวานมักมีความฉลาดทางสุขภาพจำกัดการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อประเมินความฉลาดทางและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความฉลาดทางสุขภาพกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน เก็บข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างความฉลาดทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysisโดยควบคุมตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีผู้ดูแลและระยะเวลาป่วยด้วยโรคเบาหวาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่(ร้อยละ 77.0) เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 62.9±9.8 ปีระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 11±8.0ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.7 มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับปานกลาง ความฉลาดทางด้านการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับปานกลางและต่ำร้อยละ47.0และ 39.7 ด้านการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.3สำหรับการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 66.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.3) มีการดูแลตนเองด้านการใช้ยาในระดับดี ด้านการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 72.7 ด้านการออกกำลังกายอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 66.7 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง (Coefficient =0.252, 95% CI=0.167 ถึง 0.338,p<0.001)สรุปผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความฉลาดทางสุขภาพจำกัดและมีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้นการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควรจัดโครงการที่เน้นการเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพของผู้ป่วย  
     คำสำคัญ ความฉลาดทางสุขภาพ, การดูแลสุขภาพตนเอง, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ผู้เขียน
585110082-7 น.ส. จตุพร แต่งเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0