2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857 3123 
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ หลักการและวัตถุประสงค์: ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์มีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์สัมพันธ์กับการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของมารดาและทารก การดูแลขณะตั้งครรภ์ต้องเน้นการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการเพิ่มของน้ำหนักที่เหมาะสมในขณะตั้งครรภ์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน กับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยการเปรียบเทียบตารางวิเคราะห์อำนาจการทดสอบ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ ≥ 25 กก./ม2 ซึ่งมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 85 ราย เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.82 - 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-42 ปี เป็นการตั้งครรภ์ 2 ครั้งขึ้นไป อาชีพแม่บ้าน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รายได้ > 9,000 บาท/เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ การศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม ด้านการบริโภคและด้านกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05 และ p < 0.01 ตามลำดับ) สรุป: ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์เพื่อการควบคุมน้ำหนักตัวในระยะตั้งครรภ์ 
     คำสำคัญ ภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์, ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกิน, พฤติกรรมสุขภาพ 
ผู้เขียน
575060050-6 น.ส. นภาภรณ์ เกตุทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0