2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูปของร้านปึงเจริญแสตนเลส-สตีล จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 636-639 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูป และวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูปของร้านปึงเจริญแสตนเลส-สตีล จังหวัดอุดรธานี โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แผนภาพการไหล (Flow Chart) แผนภูมิพาเรโต้ (Pareto Chart) และหลักการ ECRS ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูป มี 8 กิจกรรม คือ 1) สั่งงานพนักงาน 2) ส่งแผนกตัด 3) เตรียมชิ้นงานตัด 4) ตัดงานตามแบบ 5) ส่งแผนกพับ 6) ป้อนแบบเข้าเครื่องพับ 7) พับงานตามแบบ และ 8) ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูป คือ ของเสียที่มีลักษณะ ขนาดไม่ตรงตามแบบ ไม่สามารถนำไปแก้ไขใหม่ได้ จึงกลายเป็นของเสีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.22 ลดของเสียโดยใช้หลักการ ECRS การจัดใหม่ (Rearrange) ทำให้ของเสียลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2.78 
ผู้เขียน
585740017-8 น.ส. นิษฐาพร อารยางกูร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0