2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The association between secondhand smoking and dental caries in 12-19 years old children : a systematic reviews and meta analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Thai public health under the prestige of king ongoing to 100 years and Thailand 4.0 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ministry of Public Health  
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel and Convention Centre Udonthani 
     จังหวัด/รัฐ Udonthani  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 กันยายน 2560 
     ถึง 8 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 98 
     Issue (เล่มที่) 978-616-11-3464-8 
     หน้าที่พิมพ์ 201 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0