2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนส่งของร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ABC จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 662-667 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ความสูญเปล่าจากการกระบวนการขนส่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายๆธุรกิจ ธุรกิจสินค้ามือสองก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การศึกษากระบวนการขนส่งของร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ABC เพื่อวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในแต่ละกิจกรรมและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการขนส่งของร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ABC จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง คือ ความสูญเปล่าในเรื่องการขนส่งและมีกิจกรรมซ้ำซ้อน จึงได้เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น คือ การใช้หลักการ ECRS เข้ามาปรับปรุงกระบวนการ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ระบบติดตามพาหนะ ซึ่งคาดว่าจะลดระยะเวลาลงจาก 12.8 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมงและลดค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาลง 5,000 บาทได้ Transportation process waste caused damages to many businesses. Second-hand shop business was also affected. This independent study aimed to investigate causes, and to determine solutions for transportation process of ABC second-hand, Surat Thani. In depth interviews were conducted with those directly involved. The result showed the wastes in the process were transportation and duplication activities. The study suggested using ECRS for improvement process, increasing work performance with technology, and using vehicle tracking system. It was expected to reduce process time from 12.8 hours to 8 hours, and reduce overtime cost 5,000 baht. 
ผู้เขียน
585740044-5 นาย ศุภวิชญ์ ทั่งตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0