2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 340-344 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ กา ร ศึ ก ษ านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ และ 2) ก าหนดแนวทางการ พัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการ พบว่า รถส่วนมากใช้งาน 5 ปี เป็นรถกระบะแค็บ ใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน/ครั้ง ใช้บริการวันเสาร์ เวลา 08.00-10.00 น. รายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ คือ ส่วนลด ใช้บริการเนื่องจาก ได้รับการบริการ/ค าแนะน าที่ดี เห็นโฆษณาจากป้ายโฆษณาบนรถโดยสารประจ าทาง และพึงพอใจต่อการใช้บริการ ด้าน การน ารถเข้ารับบริการ ได้แก่ ความสะดวกในการน ารถเข้ารับบริการ ด้านพนักงานรับรถ ได้แก่ การทบทวนรายการซ่อม และค่าใช้จ่ายครบถ้วนก่อนอนุมัติ ด้านพนักงานให้บริการ ได้แก่ พนักงานให้ค าแนะน าละเอียด เข้าใจง่าย ทั้งก่อนและ หลังซ่อม ด้านราคาและการช าระเงิน ได้แก่ สามารถช าระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ด้านการส่งมอบรถ ได้แก่ ความใส่ ใจของพนักงานระหว่างส่งมอบรถ ด้านคุณภาพงานบริการ ได้แก่ การบริการใช้อะไหล่แท้มีคุณภาพ ด้านการโฆษณา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ สม่ าเสมอ และด้านหลักฐานทางกายภาพ ได้แก่ สถานที่เห็นเด่นชัด สะดวกเข้ารับบริการ จากการศึกษาก าหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการ ได้ 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการจัดหาจอภาพแสดงการท างาน ขนาดใหญ่ 2) โครงการส่วนลดค่าอะไหล่ และ 3) โครงการฟรีค่าแรง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท 
ผู้เขียน
595740190-5 นาง จิรานุช มาร์แชล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0