2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายยาคุณภาพในเขตตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1269-1273 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านขายยาคุณภาพ ในเขตตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยใช้เงินลงทุน 524,000 บาท ผลการศึกษา ด้านตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีการแบ่งส่วนแบ่งตลาด มีเป้าหมายทางการตลาด มี กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน และผลจากแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ให้ความสนใจจะใช้ บริการร้านขายยา ร้อยละ 89.50 ส าหรับด้านเทคนิค พบว่า ในการด าเนินการมีความเป็นไปได้ ด้านการจัดการและการ ด าเนินงานในส่วนต่างๆ มีความเป็นไปได้ ส่วนในด้านการเงิน จากการประเมินโครงการ พบว่า มีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เท่ากับ 559,204.25 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปี 2 เดือน 16 วัน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 33.30 สรุปได้ว่าร้านขายยาคุณภาพ ในเขตตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความเป็นไปได้ และมีความน่าสนใจในการลงทุน 
ผู้เขียน
595740244-8 น.ส. พิณชนก ดีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0