2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านBogBog Grooming ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 382-387 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคาดหวังคุณภาพการ ให้บริการ (2) ศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (3) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ (4) แนว ทางการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทาง การตลาด ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคาดหวังคุณภาพในการ ให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (2) ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด (3) การ เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้ส่วนใหญ่พึงพอใจมาก จึงได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ โดยก าหนดโครงการ แบ่งเป็นโครงการระยะสั้น 2 โครงการ คือ โครงการจัดรายการ ส่งเสริมการตลาดระยะสั้น ยิ่งใช้บริการยิ่งคุ้ม โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริการประทับใจใส่ใจทุกรายละเอียด และ โครงการระยะยาว 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนารูปแบบของการให้บริการแบบครบวงจร 
ผู้เขียน
585740013-6 น.ส. ณัฐยา ศิริโคจรสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0