2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาของกระบวนการทำงานจัดจำหน่ายผ้าของ ร้านเคี่ยงฮวดค้าผ้า จังหวัดขอนแก่น Study of Motion and Time of Working Processes of Fabric Distribution of Kieng Haod cloth shop, Khon Kaen  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1638-1645 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การเคลื่อนไหวและเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของที่ทำงานนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากขนาดไหน ร้านค้าผ้าเคี่ยงฮวดก็ได้รับผลจากการเคลื่อนไหวและเวลาเนื่องจากกระบวนการจัดหน่ายผ้าต่ำกว่าที่ผู้จัดการต้องการทางผู้ศึกษาจึงต้องศึกษากระบวนการจัดจำหน่ายวิเคราะห์กระบวนการจัดจำหน่ายและศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อทราบกระบวนการไหนที่มีปัญหาโดยใช้โดยใช้แผนภูมิการไหล แผนภูมิกระบวนการและแผนภูมิการดำเนินงานเพื่อหาการเคลื่อนไหวและเวลาที่ใช้ไปผลการศึกษาพบกระบวนการจัดจำหน่ายผ้าใช้เวลาทั้ง 17 นาที ของผ้า 50 เมตร และพบว่ากระบวนการพับผ้าใช้เวลาที่สุดคือ 7 นาที และเมื่อวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิการดำเนินงานพบว่ามือซ้ายว่างงาน 3 ใน 10 กระบวนการและมือขวา ดำเนินการ 8 ใน 10 กระบวนการ 
ผู้เขียน
585740043-7 นาย ศิริวุฒิ ตันติเศรณี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0