2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้ก กรณีศึกษาโรงงาน ABC Bakery จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 619-624 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้ก กรณีศึกษา โรงงาน ABC Bakery จำกัด จังหวัดปทุมธานี วิธีการศึกษาเริ่มจากศึกษากระบวนการผลิตเค้ก และศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้กจากข้อมูล 2ปีย้อนหลัง(พ.ศ.2558-2559) แล้วทำการวิเคราะห์ความรุนแรง และผลกระทบในกระบวนการผลิตเค้ก โดยนำหลักการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ FMEA มาใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของลักษณะข้อบกพร่องจากการประเมินตัวเลขแสดงลําดับความเสี่ยงช้ีนํา(Risk Priority Number :RPN) ผลการศึกษาพบว่ามีความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้กเฉลี่ย 1,834 ชิ้น/เดือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 38,514 บาท/เดือน โดยมีอัตราการเกิดของเสียเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ เค้กไหม้ เค้กแตกหัก เค้กขึ้นรา เค้กไม่ฟูหรือล้นพิมพ์ และหน้าเค้กไม่เรียบหรือมีคราบน้ำตาล ผลจากการวิเคราะห์ FMEA พบว่าความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียประเภทเค้กไหม้และเค้กขึ้นรา มีผลการประเมินค่าความเสี่ยงชี้นำ (RPN) สูงสุดเท่ากันคือ 75 คะแนน 
ผู้เขียน
585740070-4 น.ส. กิตติยา สุวรรณรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0