2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลำไย การณีศึกษา สวนลำไย XYZ จ.สุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 684-689 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผลิตลาไย สาเหตุความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต ผลิตลาไย และศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลาไย โดยมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสังเกตและการ สัมภาษณ์ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผังกระบวนการผลิต และสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยหลักการ 5W1H กับแผนภาพ ต้นไม้ พบว่ากิจกรรมของกระบวนการผลิตลาไยมีทั้งหมด 11 กิจกรรมใช้เวลาทั้งหมด 350 วัน โดยกระบวนการผลิต สามารถวัดเวลาของกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า ร้อยละ 33.1 และวัดเวลาของกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า ร้อยละ 66.9 ความสูญ เปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ได้แก่ ความสูญเปล่าจากการรอคอย ความสูญเปล่าจากของเสีย ซึ่งความสูญเปล่าจาก การรอคอยเกิดจากสาเหตุกระบวนการมีการกาหนดไว้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในการผลิตลาไย ความสูญ เปล่าจากของเสียเกิดจากสาเหตุ แรงงานขาดทักษะในการปฏิบัติงานและบางครั้งแรงงานที่ทาประจาไม่ว่างเนื่องจาก ทางานของตนเองทาให้ การตัดแต่งช่อล่าช้า ตัดแต่งน้อยเกินไป ผลลาไยมีจานวนมากและหนาแน่เกินไปเป็นผลทาให้ ผลผลิตมีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน ผลผลิตเป็นเชื้อรา ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปทาให้ลาไยเพิ่มขนากผลเร็วเกินไป และ สภาพอากาศมักจะทาให้ผลลาไยแตก 
ผู้เขียน
585740247-1 นาย อาทิตย์ พลเยี่ยม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0