2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลำไย การณีศึกษา สวนลำไย XYZ จ.สุรินทร์ 
Date of Distribution 25 September 2017 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     Conference Place มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 23 September 2017 
     To 24 September 2017 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 684-689 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผลิตลาไย สาเหตุความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต ผลิตลาไย และศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลาไย โดยมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสังเกตและการ สัมภาษณ์ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผังกระบวนการผลิต และสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยหลักการ 5W1H กับแผนภาพ ต้นไม้ พบว่ากิจกรรมของกระบวนการผลิตลาไยมีทั้งหมด 11 กิจกรรมใช้เวลาทั้งหมด 350 วัน โดยกระบวนการผลิต สามารถวัดเวลาของกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า ร้อยละ 33.1 และวัดเวลาของกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า ร้อยละ 66.9 ความสูญ เปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ได้แก่ ความสูญเปล่าจากการรอคอย ความสูญเปล่าจากของเสีย ซึ่งความสูญเปล่าจาก การรอคอยเกิดจากสาเหตุกระบวนการมีการกาหนดไว้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในการผลิตลาไย ความสูญ เปล่าจากของเสียเกิดจากสาเหตุ แรงงานขาดทักษะในการปฏิบัติงานและบางครั้งแรงงานที่ทาประจาไม่ว่างเนื่องจาก ทางานของตนเองทาให้ การตัดแต่งช่อล่าช้า ตัดแต่งน้อยเกินไป ผลลาไยมีจานวนมากและหนาแน่เกินไปเป็นผลทาให้ ผลผลิตมีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน ผลผลิตเป็นเชื้อรา ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปทาให้ลาไยเพิ่มขนากผลเร็วเกินไป และ สภาพอากาศมักจะทาให้ผลลาไยแตก 
Author
585740247-1 Mr. AR-TITH PONYIAM [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0