2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายขายสเปรย์เพิ่มความสดชื่นในห้องโดยสารรถยนต์ และฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 796-801 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสเปรย์เพิ่มความสดชื่นและฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารรถยนต์ และ 2) เสนอแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสเปรย์ฯ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคล จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามใน การเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Analysis) การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการจัดทำกลยุทธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นโฆษณาสเปรย์ฯ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสเปรย์ฯ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสเปรย์ฯ ในระดับมาก และได้เสนอแผนการตลาด จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 การตลาดออนไลน์ โครงการที่ 2 สปอร์ตฮิตติดหู โครงการที่ 3 ออกบูธเปิดตลาดใหม่ โครงการที่ 4 คาร์แคร์ประสานใจ และโครงการที่ 5 สต๊อคสินค้า โดยมีงบประมาณในการดำเนินโครงการ 243,120 บาท  
ผู้เขียน
585740366-3 น.ส. ชัชชญาภัค ธัญคุณธนภัทร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0