2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์การคิดเชิงระบบสำหรับพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา : กองร้อยรถถังที่ 2 ค่ายศรีพัชรินทร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 388-393 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระเรื่อง การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา: กองร้อยรถถังที่ 2 ค่ายศรีพัชรินทร เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้วยการประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบร่วมกับความต่างเชิงบวกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้งานในหน้าที่ของกำลังพลกองร้อยรถถังที่ 2 ค่ายศรีพัชรินทร จากบุคคลมุ่งไปสู่การพัฒนาขององค์กรในภาพรวมพร้อมทั้งกำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 10 คนคือกำลังพลในกองร้อยรถถังที่2 ค่ายศรีพัชรินทรใช้การคิดเชิงระบบ ในการหารากเหง้าของปัญหาในการพัฒนาองค์กร ร่วมกับความต่างเชิงบวกเพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหา และใช้เทคนิคการโค้ชตามรูปแบบของเฮรอนเพื่อกระตุ้นให้ลงมือทำจากนั้นจึงวิเคราะห์จุดร่วม จุดโดดเด่นจากข้อมูลที่กำลังพลตอบรวมกับพฤติกรรมของกำลังพล จากการสังเกตของผู้ศึกษาพบว่าปัญหาในการพัฒนาองค์กรเกิดจาก การทำงานของและคุณภาพชีวิตของกำลังพล จากผลการศึกษาได้จัดทำโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการการศึกษาในหน่วยทหาร (2) โครงการบำเพ็ญประโยชน์รอบค่าย (3) โครงการทหารสง่างาม (4)โครงการของขวัญวันเกิด (5)โครงการรับประทานอาหารเที่ยงสัปดาห์ละครั้งซึ่งวัดผลเปรียบเทียบจากหลักการประเมินผล 4 ระดับของเคิร์กแพททริคโดยขั้นการประเมินผลลัพธ์ที่ต้องการได้ผลว่า กำลังพลมีการพัฒนาการเรียนรู้งานในหน้าที่ไปในทางที่ดีขึ้นโดยการเรียนรู้งานมีระยะเวลาลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวส่งผลให้การทำงานขององค์กรในทุกๆภารกิจที่ได้รับมอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้  
ผู้เขียน
585740379-4 ร.อ. ธนนันท์ มานะยิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0