2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 272-277 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวการณ์และกำหนดแนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทีมยุทธศาสตร์รวมทั้งหมด 10 คน รวมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสังเกต จากนั้นทำการวิเคราะห์สามเส้าด้านข้อมูลและด้านวิธีการโดยใช้หลักการขององค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์สภาวการณ์ และสามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางดังนี้ ควรกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ให้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย ในการผลักดันยุทธศาสตร์ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ(Balanced Scorecard) แผนที่ยุทธศาสตร์ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณให้พอเพียง จากนั้นต้องมีการวางแผน การปฏิบัติงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดตามการวัดผลเชิงดุลยภาพ(Balanced Scorecard) ให้ชัดเจน และควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนรวมในแผนยุทธศาสตร์ โดยให้รางวัล และค่าตอบแทนแก่พนักงานที่ทำให้กลยุทธ์ต่างๆประสบความสำเร็จ  
ผู้เขียน
585740446-5 น.ส. อภิรดี กันต์แจ่ม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0