2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายเครื่องเขียนของร้านสมานบุ๊คปทุมรัตต์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1005-1009 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องเขียนของประชาชนในเขตอาเภอปทุม รัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเขียนของประชาชนในเขตอาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพื่อกาหนดแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านสมานบุ๊คปทุมรัตต์อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนใน เขตอาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทาการวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์ SWOT และกาหนดแนวทางเพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมาย จากผลการศึกษานามาสู่แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเครื่องเขียนร้านสมานบุ๊คปทุมรัตต์ จานวน 4 โครงการ โครงการที่ 1 คิดถึงเครื่องเขียน คิดถึงสมานบุ๊ค โครงการที่ 2 “แจก แถม โดนใจ” โครงการที่ 3 “สินค้า หลากหลาย ดึงดูดใจ” โครงการที่ 4 ร้านลุ๊คใหม่ ไฉไลกว่า มีค่าใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิน 61,850 บาท คาสาคัญ: ร้านสมานบุ๊คปทุมรัตต์ ลูกค้า พฤติกรรม เครื่องเขียน 
ผู้เขียน
585740181-5 น.ส. รัตนา บุระคำ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0