2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1231-1236 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองน าเข้า จากประเทศญี่ปุ่น ในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท าการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านขายเสื้อผ้ามือสอง โดยท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษาด้านการตลาดพบว่า เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อ เสื้อผ้ามือสองน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามีราถูกและมีคุณภาพดี ด้านเทคนิคได้ท าการเช่าห้อง 3 คูหารวม 78 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นห้องจัดเก็บสินค้า ห้องลองเสื้อผ้าและแบ่งพื้นที่ตามประเภทของเสื้อผ้ามือสอง โดยเปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ด้านการจัดการเป็นการด าเนินธุรกิจเจ้าของคนเดียวโดยมีพนักงานประจ าร้าน จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้จัดการ 1 คน พนักงานการเงิน 1 คนและพนักงานประจ าร้าน 2 คน ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการ มี การจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับธุรกิจ โดยการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมต่อภาระงาน ด้านการเงิน พบว่าใช้เงินลงทุนทั้งหมด 500,000 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน(PB)เท่ากับ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)อยู่ที่ 678,356 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจ(IRR)เท่ากับร้อยละ 63.35 จึงสรุปได้ว่า โครงการมี ความคุ้มทุนท าให้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
585740109-3 นาย ณัติศกร วโรฑยาศิริ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0