2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์ละสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN Journal of nursing science and health 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา กลุ่มตัวอย่างมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อย ขณะทารกอยู่รักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย วีดีทัศน์ คู่มือประกอบภาพ และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลทารกของมารดา ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบวิลค็อกซัน ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา โดยรวม รายด้านและรายข้อสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
     คำสำคัญ คำสำคัญ:โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ พฤติกรรมการดูแล ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อย Keywords: educative and supportive program ‚ care behavior, low birth weight preterm infants 
ผู้เขียน
555060019-8 น.ส. ศิริพร มีหมู่ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0