2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ACUTE EFFECTS OF TRADITONAL THAI MASSAGE ON HEART RATE VARIABILITY, HEART RATE AND SALIVARY ALPHA AMYLASE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geotechnique, Construction Materials and Environment, Tsu, Mie, Japan 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Prolonged stresses always lead to autonomic nervous system (ANS) imbalance that causes physical and mental disorders. A session of 60 minute of Tradition Thai massage (TTM) can reduce stress and heart rate as well as improve heart rate variability (HRV). However changes in the HRV, an indicator of ANS balance during TTM has not been explored. The purposes of this study are to investigate the effects of TTM on HRV and other stress parameters including heart rate (HR) and Salivary alpha amylase (sAA). Across-over design was carried out in 18 healthy subjects who were recruited and randomly allocated into two groups receiving either TTM or Control (CT) for 60 minute in each session. HRV and HR were recorded every 5 minute while sAA was recorded at baseline and post-intervention sessions. The results showed that high frequency (HF) component of HRV was increased significantly at 20, 55 minutes and maintained until the end of session within TTM group (P<0.05). 
     คำสำคัญ Massage, Stress, Heart Rate Variability, Salivary alpha amylase 
ผู้เขียน
555100009-0 นาย จารึก เขียวสด [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0