2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Preparation, characterization, and dielectric properties of CaCu3Ti4O12-related (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 ceramics using a simple sol–gel method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 14839-14847 
     บทคัดย่อ (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 nanoparticles with sizes of about 100–200 nm are successfully prepared using simple sol–gel method. The main phase of (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 is obtained in both powders and sintered ceramics. Microstructural analysis confrms the presence of Na, Ca, Y, Cu, Ti, and O and these elements are well dispersed in the microstructure. The average grain size of (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 ceramics signifcantly increases with increasing sintering times. High dielectric permittivity and low loss tangent values of about 2.52× 104 and 0.034 (at 1 kHz), respectively, are achieved. (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 ceramics can exhibit non-Ohmic properties with a breakdown electric feld and nonlinear coefcient of ≈5.2×103 V/cm and 7.91, respectively. Investigation of the DC bias dependence of the electric responses confrms that the giant dielectric properties originate from the internal barrier layer capacitance effect. The presence of Cu+, Cu3+, and Ti3+ ions is confrmed and suggested to have an influence on conduction in semiconducting grains. 
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0