2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ของห้างหุ้นส่วนจากัดซีเมนต์ทอง อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 802-805 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยต่างๆในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูป ของลูกค้าในอาเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป ของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูป และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ หจก.ซีเมนต์ทอง อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อกาหนด แนวทางการตลาดในการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูป ของ หจก.ซีเมนต์ทอง ซึ่งทาการเก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากประชากรในอาเภอมัญจาคีรี ที่รู้จักผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูป โดยนาข้อมูลที่ รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายให้กับ หจก.ซีเมนต์ทอง ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือคุณภาพของสินค้า ระดับความสาคัญต่อส่วนประสม ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูป อยู่ในระดับมากที่สุด จากนั้นทาการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด แล้วจึงได้มีการกาหนดแผนทางการตลาดขึ้นมา 4 แผนคือ 1.การตลาดเชิงรุก (SO) โครงการ “ออกไปพบลูกค้าเก่าและค้นหาลูกค้าใหม่” 2.จัดทาโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบตามจานวนลดราคาเพิ่มเป็น ขั้นบันได 3.จ่ายเงินสดลดทันที 4.จัดทาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ หจก.ซีเมนต์ทอง ให้เป็นที่รู้จักกว้างไกลขึ้น ต่อไป 
ผู้เขียน
585740268-3 นาย ชาติชาย ดิลกลาภ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0