2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sliding Mode Control with Uncertainty Estimation for an Evaporative Cooling System in a Poultry House 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Science letters 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
     ISBN/ISSN ISSN 1936-6612 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 3315-3319 
     บทคัดย่อ The actuators saturation of an evaporative air cooling system in a poultry house is considered in controller design of this work. Instead of using integration technique as an adaptation law, the first derivative of sliding function with compensation loop is proposed. The simulation results show that the saturation of control input did not occur while the system response had no fluctuation. Additionally, parallel uncertainty estimation in temperature and humidity sliding surfaces led to less limitation of moisture control. 
     คำสำคัญ Uncertainty estimation, Livestock air conditioning, Poultry house  
ผู้เขียน
547040037-1 นาย ธีรพล อุปชาบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0