2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Climate control system of a poultry house using sliding mode control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Symposium on Flexible Automation (ISFA) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Case Western Reserve University 
     สถานที่จัดประชุม InterContinental Hotel, Cleveland 
     จังหวัด/รัฐ Ohio 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2559 
     ถึง 3 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 53-58 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ This work focuses on the application of Sliding Mode Controller with uncertainty learning and control gain estimation techniques to provide the desired climatic conditions in the poultry house. The nonlinear dynamics mathematical model was derived from physical governing equations of the industrial scale system and was validated under the hot and humid climate conditions of Thailand, along with fluctuation of temperature and humidity of the ambient air. The control law was developed by employing Multi-Sliding Modes control scheme. The uncertainty learning and compensation technique were applied to eliminate the unknown nonlinear characteristic and disturbances of the system. The simulation result indicated that the proposed controller was able to improve the control performance of the plant comparing to traditional on/off control, and robust adaptive PI control law provided in previous work. The saturation of control input did not occur while the system response showed fluctuation-free. 
ผู้เขียน
547040037-1 นาย ธีรพล อุปชาบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0