2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบประหยัดพลังงาน “กรีนนารี่ มิตรภาพ-หนองไผ่” ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2040-2049 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบประหยัด พลังงาน “กรีนนารี่ มิตรภาพ-หนองไผ่” ในเขตอา เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านการตลาด พบว่า ร้อยละ 44.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซื้อบ้านจัดสรรแบบประหยัดพลังงาน และมี ลูกค้าเป้าหมายจา นวน 35 คน ที่จะซื้อบ้านจัดสรรแบบประหยัดพลังงานของโครงการ ด้านเทคนิค พบว่า มีความ เป็นไปได้ เนื่องจากที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม แบบบ้านมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย และการอา นวย ความสะดวกด้านต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้านการบริการจัดการ พบว่า มีความเป็นไปได้ จากการจดทะเบียน ธุรกิจในรูปแบบบริษัทจา กัด ประเภทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีพนักงานประจา 5 คน และจ้างบริษัทภายนอก โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตา แหน่ง ด้านการเงิน พบว่า มีความเป็นไปได้ โครงการ ใช้เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ 50,000,000 บาท มีรายได้จากการขายบ้าน 122,754,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,154,217 บาท อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 12.63 และจุดคุ้มทุนของการลงทุน คือ เมื่อ โครงการขายบ้านได้ 20 หลัง จึงสรุปได้ว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบประหยัดพลังงาน “กรีนนารี่ มิตรภาพ - หนองไผ่” มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
575740594-8 นาย อวิรุทธิ์ ศรีพลมาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0