2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5 regulates growth and metastasis of cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 76th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Cancer Center, Japan 
     สถานที่จัดประชุม PACIFICO YOKOHAMA 
     จังหวัด/รัฐ Yokohama, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กันยายน 2560 
     ถึง 30 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 76 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 109 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070023-5 นาย มารุตพงศ์ เดชอาญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Travel Grant Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Organizing Committee of the 76th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 28 กันยายน 2560 
แนบไฟล์
Citation 0