2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Heterogeneity of E-cadherin and vimentin expressing cells is essential for highly metastatic cholangiocarcinoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 76th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
     สถานที่จัดประชุม Pacifico Yokohama 
     จังหวัด/รัฐ Kanagawa 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กันยายน 2560 
     ถึง 30 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 257 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0