2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Price Efficiency in High Performance Computing on Amazon Elastic Compute Cloud Provider in Compute Optimize Packages 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Maejo University, Thailand  
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2559 
     ถึง 17 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 73 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575040166-9 นาย พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0