2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกับวงเวียน โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 (RANC 2016 PROCEEDING)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2559 
     ถึง 20 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 294-302 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การปรับปรุงทางแยกเดิมเพื่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดนั้นสามารถดำเนินการได้หลายมาตรการ โดยใช้ข้อมูลปริมาณจราจร ความเร็วเข้าสู่ทางแยก ความเร็วที่ทางแยก ความยาวแถวคอย เวลาในการเดินทาง และความถี่ของกระแสจราจร เป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของทางแยก โดยสำรวจข้อมูลแยกตามประเภทของยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะบรรทุก รถบรรทุกหนัก และ รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น โดยการสำรวจปริมาณจราจรใน 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงเร่งด่วนเช้า ช่วงไม่เร่งด่วนเที่ยง และช่วงเร่งด่วนเย็น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงทางแยกเดิมที่เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพเดิมของทางแยกเดิม ที่เป็น ทางสามแยก สามจุดที่ใกล้กันที่มีระยะห่างกันแยกละ 65 เมตร เป็นทางแยกใหม่พร้อมปิดทางสามแยกหนึ่งจุด โดยใช้การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค ซึ่งใช้โปรแกรม TPV VISSIM Simulation โดยสร้างมาตรการในการศึกษาดังนี้ 1) มาตรการสภาพปัจจุบัน 2) มาตรการปรับปรุงทางแยกเป็นสี่แยก 3) มาตรการปรับปรุงทางแยกเป็นสี่แยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และ 4) มาตรการปรับปรุงทางแยกเป็นวงเวียน กำหนดให้ยานพาหนะ 2 ประเภท คือ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นยานพาหนะที่ใช้พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทางแยก ในพื้นที่ศึกษากลุ่มทางแยกบริเวณลานจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงทางแยกของพื้นที่ศึกษานี้ต่อไป 
ผู้เขียน
575040108-3 นาย ศราวุธ คีรีวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0