2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0.8 
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า
     บทคัดย่อ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 นิยมปลูกและบริโภคในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่มักประสบกับปัญหาการระบาดของโรคขอบใบแห้ง (bacterial blight) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ทำให้ผลผลิตข้าวลดต่ำลง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ให้ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล Sequence Tagged Site (STS) STSBB21-11 ช่วยในการคัดเลือก ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมกลับ (backcrossing) จำนวน 2 ครั้ง ใช้ข้าวพันธุ์ IRBB21 เป็นแหล่งของยีนต้านทาน Xa21 (donor) ได้ประชากรชั่วรุ่นที่ 3 ของการผสมกลับครั้งที่ 2 (BC2F2:3) จำนวน 9 สายพันธุ์ นำไปประเมินความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง จำนวน 3 ไอโซเลท คือ CN1-1, MS1-2 และ NY1-1 พบว่า สายพันธุ์ BC2F2:3 2-17-71-6 และ BC2F2:3 2-19-86-9 ต้านทานในระดับปานกลางต่อเชื้อ 3 ไอโซเลท โดยมีค่าเฉลี่ยความยาวแผลระหว่าง 2.60-3.60 เซนติเมตร และ 2.43-3.50 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าพันธุ์ IRBB21 ที่มีค่าเฉลี่ยความยาวแผลระหว่าง 4.20-5.43 เซนติเมตร และพันธุ์ กข6 มีค่าเฉลี่ยความยาวแผลระหว่าง 9.57-12.90 เซนติเมตร ตามลำดับ สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกนำไปประเมินลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตต่อไป การปรับปรุงพันธุ์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาข้าวพันธุ์ กข6 ให้ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง และสามารถนำไปใช้เป็นประชากรพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต คำสำคัญ: Xanthomonas oryzae, การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีผสมกลับ, STS  
     คำสำคัญ Xanthomonas oryzae, การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีผสมกลับ, STS 
ผู้เขียน
555030024-3 นาย วิชัย สิทธิการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0