2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Direct-Fed Microbials on Intestinal Villus Height in Broiler Chickens: a Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Poultry Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Direct-fed microbials, probiotics, broiler chickens, villus height, systematic review, meta-analysis 
ผู้เขียน
585180004-5 Mr. CHHAIDEN HEAK [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0