2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of methane conversion factor models for Zebu beef cattle fed low-quality crop residues and by-products in tropical regions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ecology and Evolution 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Ltd. 
     ISBN/ISSN 2045-7758 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 6 (20) 
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 11 
     บทคัดย่อ The enteric methane conversion factor (Ym) is an important country- specific value for the provision of precise enteric methane emissions inventory reports. The objectives of this meta-analysis were to develop and evaluate the empirical Ym models for the national level and the farm level for tropical developing countries according to the IPCC’s categorization. We used datasets derived from 18 in vivo feeding experiments from 1999 to 2015 of Zebu beef cattle breeds fed low- quality crop residues and by- products. We found that the observed Ym value was 8.2% gross energy (GE) intake (~120 g methane emission head−1 day−1) and ranged from 4.8% to 13.7% GE intake. The IPCC default model (tier 2, Ym = 6.5% ± 1.0% GE intake) underestimated the Ym values by up to 26.1% compared with its refinement of 8.4% ± 0.4% GE intake for the national- level estimate. Both the IPCC default model and the refined model performed worse in predicting Ym trends at the farm level (root mean square prediction error [MSPE] = 15.1%–23.1%, concordance correlation coefficient [CCC] = 0.16–0.18, R2 = .32). Seven of the extant Ym models based on a linear regression approach also showed inaccurately estimated Ym values (root MSPE = 16.2%–36.0%, CCC = 0.02–0.27, R2 < .37). However, one of the developed models, which related to the complexity of the energy use efficiencies of the diet consumed to Ym, showed adequate accuracy at the farm level (root MSPE = 9.1%, CCC = 0.75, R2 = .67). Our results thus suggest a new Ym model and future challenges for estimating Zebu beef cattle production in tropical developing countries. 
     คำสำคัญ cattle, low-quality feed, meta-analysis, methane, tropical countries, Ym model 
ผู้เขียน
537030032-6 นาย ฉัตรชัย แก้วพิลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0