2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cloning and expression of an endoglucanase gene from the thermotolerant fungus Aspergillus fumigatus DBiNU-1 in Kluyveromyces lactis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Brazilian Journal of Microbiology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Aspergillus fumigatus, Kluyveromyces lactis, cellulosic material, thermotolerant fungus, gene cloning 
ผู้เขียน
557160001-4 น.ส. บุษยฉัฏฐ์ รุ่งรัตนกสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0