2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายไข่มุกทะเลหมอกรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher สมัญญา สติมั่น 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักไข่มุกทะเลหมอกรีสอร์ท 2)การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ไข่มุกทะเลหมอก รีสอร์ทเพื่อเพิ่มยอดขายสะสมในเดือนธันวาคม ปี 2560 ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 35% โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และได้ทำการวิเคราะห์ PEST Analysis ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s SWOT และ TOWS Matrix จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจำนวน และ พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,0001 – 30,000 บาท และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก และความพึงพอใจในระดับน้อย เกี่ยวกับ ป้ายบอกทางและทำเลที่ตั้ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำมาใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยจัดทำโครงการระยะยาว 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง 2) โครงการเพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย 3) โครงการเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้า 4) โครงการประชาสัมพันธ์รีสอร์ทสู่ตลาดออนไลน์ 5) โครงการสร้างจุดเด่นให้กับพื้นที่บริเวณรีสอร์ท คำสำคัญ: รีสอร์ท กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  
ผู้เขียน
575740255-1 น.ส. สมัญญา สติมั่น [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0