2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ASSESSMENT OF THE PIG PRODUCTION APPLIED OF VIETNAMESE GOOD ANIMAL HUSBANDRY PRACTICES (VIETGAHP) STANDARD: A CASE STUDY IN THUY LOI COMMUNE, TIEN LU DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE, VIETNAM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th National Graduate Research Conference  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University 
     สถานที่จัดประชุม U-Place Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 
     ถึง 20 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 249-254 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Most of the existing pork market Vietnam is not hygienic, containing stimulants, antibiotics and other undesirable chemical agents, which the consumers could not identify or be aware of. Ministry of Agriculture and Rural development published Good Animal Husbandary Practice (VietGAHP) in 2008 and VietGAHP handbook in 2003, and many farmers in Thuy Loi commune, Tien Lu district, Hung Yen province, Vietnam have adopted VietGAHP in pig production. Based on survey and comparison statistics, pig households applied VietGAHP standard, which have certificate, have more VietGAHP criteria than those of conventional than ones have no certificate, but still have poor performance criteria or not yet implemented give. 
ผู้เขียน
595100016-7 Ms. NGUYEN THI HUYEN TRANG [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0