2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ IMPACT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE ON LIVER AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม World Sleep congresses 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Sleep Society, Founded by World Association of Sleep Medicine and World Sleep Federation 
     สถานที่จัดประชุม Prague Congress Center 
     จังหวัด/รัฐ Prague 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 ตุลาคม 2560 
     ถึง 11 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0