2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สถานการณ์ฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี THE SITUATION OF PARTICULATE MATTER IN THE ENVIRONMENT IN SIRINDHORN DISTRICT UBONRATCHATHANI PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธิ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ฝุ่นละอองรวม, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก, สิ่งแวดล้อม 
ผู้เขียน
585110127-1 น.ส. สุพาภรณ์ คนองเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0