2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Conformational and energetic properties of pyrrolidinyl PNA-DNA duplexes: A molecular dynamics simulation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Computational and Theoretical Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 2210-271x 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 1122 
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 27-33 
     บทคัดย่อ The binding capability of pyrrolidinyl peptide nucleic acids (PNAs) to DNA have been studied experimentally, also the high affinity and sequence specificity were reported. However, to date a detailed understanding of these properties is unclear due to a lack of crystallographic data. In this work, molecular dynamics (MD) simulations of pyrrolidinyl PNA with different stereochemistry, (2’R,4’R)- and (20’,4’S)-prolyl-(1S,2S)-2-aminocyclopentanecarboxylic acid (namely acpcPNA and epi-acpcPNA, respectively), binding to DNA were performed. MD simulations of three different forms (A-, B- and P-forms) were conducted to investigate the probable duplex conformation, which revealed that the MD structures were close to B-type duplex. It was found that acpcPNA and epi-acpcPNA backbones play a minor role in the hydrogen bond geometry of base pair, however, these greatly influence the interactions between PNA and DNA strands, leading to the differences in duplex stability. The calculated binding free energy revealed the higher thermodynamic stability of acpcPNA-DNA compared to epi-acpcPNA-DNA system, which is in good agreement with published experimental data. This work offers new insights into the conformational and energetic properties of pyrrolidinyl PNA-DNA duplexes at a molecular level. 
     คำสำคัญ Molecular dynamics simulation, Pyrrolidinyl PNA, Peptide nucleic acid, Binding free energy, Hydrogen bonding 
ผู้เขียน
577020010-6 น.ส. ณัฐวี ภูมิสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0