2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารชั่วคราว สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคราชสีมา  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณสถานีถ้ำจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยเก็บตัวอย่างน้ำและตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและเก็บระยะตัวเต็มวัยแมลงน้ำเดือนละครั้ง เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของลำธารรวมทั้งโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินตลอดระยะเวลา 13 เดือน พบว่าบริเวณที่ศึกษาเป็นลำธารที่มีน้ำไหลไม่ตลอดปีและมีปริมาณออกซิเจนละลายต่ำ จากลักษณะทางกายภาพสามารถแบ่งลำธารออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะน้ำขัง ระยะน้ำแห้ง ระยะเติมน้ำ และระยะน้ำไหล ผลการสำรวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินทั้งหมด 2 ไฟลัม 11 อันดับ 39 วงศ์ และ 60 สกุล รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,592 ตัว โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมีความแตกต่างกันตามระยะของลำธารคือ ระยะเติมน้ำมีความหลากหลายและความสม่ำเสมอของสัตว์มากกว่าระยะน้ำไหล ระยะน้ำแห้งและระยะน้ำขัง ตามลำดับ เมื่อน้ำเริ่มไหลตัวอ่อนริ้นดำเป็นผู้บุกเบิกตามด้วยตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลายและแมลงหนอนปลอกน้ำ เมื่อน้ำหยุดไหลสัตว์ที่มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น หอยฝาเดียว ตัวอ่อนแมลงสองปีก ด้วง มวนและตัวอ่อนแมลงปอมีจำนวนมากขึ้น ซากอินทรีย์จากระบบนิเวศบกเป็นแหล่งให้พลังงานหลัก ผลการศึกษาสันนิษฐานว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบางส่วนอาจซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในระยะที่น้ำไม่ไหล แล้วปล่อยตัวล่องลอยมากับกระแสน้ำเพื่อเข้าครอบครองพื้นที่อาศัยในระยะน้ำไหลและการบินมาวางไข่ของตัวเต็มวัยแมลงน้ำ ดังนั้นลำธารที่มีน้ำไหลไม่ตลอดปีหรือลำธารชั่วคราวนี้อาจมีบทบาทสำคัญคือเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งรักษาพันธุกรรมของสัตว์ในลำธารนี้ 
     คำสำคัญ สัตว์หน้าดิน ลำธารชั่วคราว ประเทศไทย 
ผู้เขียน
575020234-0 นาย ปฏิพัทธ์ เทวาภวัต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0