2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Quality of life and the impact of migration of migrant households from the construction of hydroelectric dams in the Lao PDR.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 25th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research and Development Service  
     สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 8 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ New home change mind: Quality of life and the impact of migration of migrant households from the construction of hydroelectric dams in the Lao People's Democratic Republic. Phitsanou KONG AY and Thanapruek CHAMARAT Abstracts This qualitative research has a purpose. To study the quality of life And the effects of the migration of migrant households from the hydroelectric dams in Lao PDR. How to collect data by in-depth interviews with the heads of households migrating from dams. electricity In the area of the village. And 12 villages were allocated to Sop phon and Phon Thong Vinllages KhamKeud deistic Borikhamxai province, using interviewing methods with participatory and non-participatory observation. By analyzing contextual data, descriptive analysis based on conceptual framework developed from theory. The results show that 1) migrant households have a better quality of life, with the knowledge, skills and experience gained together with the knowledge gained from the Nam Theun Dam Project. Career In addition, there is a better standard of living. 2) The impact of hydroelectric dams on migration makes it positively stable. Comfortable Every household is satisfied with what is compensated for by the project. In addition to the positive impact, there are also negative effects. In terms of social conditions, there is a need for coexistence among different cultures, religions and lifestyles. Make an idea And the lack of unity Not a single heart In addition, the utilization of natural resources. And the environment in the new area does not respond to life. Especially eating areas that are not conducive to the production of households. Keywords: quality of life, impact of migration Lao People's Democratic Republic  
ผู้เขียน
585080089-8 Mr. PHITSANOU KONGAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0